Vítejte na stránkách společnosti PHARMICO, a.s.

For English please see below.

Kontakt
PHARMICO, a.s., Bakalovo nábřeží 5/5, 639 00 Brno, Štýřice. Česká republika, EU.
Telefon: +420 602 204 479. Email: office@pharmicoas.cz . Web: www.pharmicoas.cz .

Společnost PHARMICO, a.s. se zaměřuje především na poskytování poradenství v oblasti farmaceutického průmyslu a nabízí spolupráci v těchto činnostech:

I. Činnosti lékařského oddělení
• Schvalování veškerých propagačních materiálů včetně televizních reklam podle platných zákonů, norem a ustanovení, posouzení odborné správnosti.
• Poskytování odborných medicínských informací laické i odborné veřejnosti v souladu s dotčenými zákony, normami a ustanoveními (např. odpovědi na dotazy, příprava prohlášení, semináře).
• Komunikace a rozvíjení vztahů s názorovými vůdci (KOLs).
• Odborná školení obchodních zástupců.
• Komunikace se Státním zdravotním ústavem (SZÚ), Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), Ministerstvem zdravotnictví ČR, příp. i dalšími institucemi.
• Příprava SOP podle požadavků.
• Příprava odborných podkladů k jednání o cenách a úhradách.
• Iniciace klinických studií, dohlížení na jejich průběh a zakončení, tzn. výběr vhodných center, zajištění smlouvy o financování, spolupráce s CRO při monitorování apod.
• Účast na kongresech a odborných seminářích za účelem prezentace klienta podle jeho požadavků a získání nejnovějších poznatků v oboru.
• Farmakoekonomika.
• Farmakovigilance.
• Vyhledávání odborných článků a publikovaných klinických studií na zadané téma.
• Příprava prezentací v powerpointu na zadané téma.

II. Činnosti oddělení marketingu a prodeje

• Práce produktového managera:
Monitorování trhu. Výzkum trhu. Formulace strategie a taktiky a její komunikace. Příprava plánů a rozpočtů. Tvorba propagačních materiálů. Uvádění nových přípravků na trh.
• Práce sales managera:
Implementace strategie a taktiky podle produktového plánu v terénu prostřednictvím týmu obchodních zástupců. Vedení a motivování týmu obchodních zástupců. Koučování a trénink prodejních dovedností. Monitorování aktivit a rozpočtů.
• Práce obchodního zástupce:
Stanovení potenciálu teritoria a definování klíčových zákazníků v regionu. Mapování potřeb klíčových zákazníků. Pravidelné prodejní návštěvy. Organizace seminářů. Aktivní účast na odborných kongresech a sympoziích.

III. Překladatelská činnost

• Překlady odborných medicínských textů a prezentací z češtiny do angličtiny a naopak.

IV. Kompletní péče o svěřený produkt (léčivý přípravek) v ČR

• Registrace přípravku.
• Podání žádosti o stanovení maximální ceny a úhrady.
• Uvedení přípravku na trh.
• Marketingová propagace.
• Farmakovigilance.

Vloženo na web dne 30.5.2010.

Welcome to PHARMICO, a.s. pages.

For Czech please see above.

Contact
PHARMICO, a.s., Bakalovo nábřeží 5/5, 639 00 Brno, Štýřice. Czech Republic, EU.
Telephone: +420 602 204 479. Email: office@pharmicoas.cz . Web: www.pharmicoas.cz

PHARMICO, a.s. is a joint-stock company based in the Czech Republic. We concentrate especially on providing consultancy in the area of the pharmaceutical business and cover activities such as:

I. Medical Department
• Approving all promotional materials including TV advertisements in accordance with correspondent legal and ethical requirements, assessing scientific accuracy.
• Providing scientific medical information to professionals as well as to lay public following all relevant legal and ethical regulations (e.g.: answers to external questions, official announcements, seminar lectures).
• Establishing and maintaining an optimal relationship with opinion leaders and influencers.
• Medical training of sales representatives.
• Communication with the State Institute of Public Health (SZU), the State Institute for Drug Control (SUKL), the Ministry of Health, possibly with other institutions.
• Developing relevant SOPs.
• Providing input to respective activities regarding pricing and reimbursement.
• Initiating, supervising and terminating clinical trials, i.e. planning, center selection, contracts, cooperation with CROs on monitoring etc.
• Congress and seminar participation for giving lectures and/or keeping up-to-date knowledge within a therapeutic area.
• Pharmacoeconomy.
• Pharmacovigilance.
• Searching for scientific articles and clinical studies in compliance with assigned topics.
• Preparing presentations in powerpoint in compliance with assigned topics.

II. Marketing and Sales Department

• Product Manager´s responsibilities:
Monitoring the market. Market research and benchmarking. Developing adequate strategy and tactics and their communication. Planning and budgeting. Developing promotional materials. Launching new products.
• Sales Manager´s responsibilities:
Implementing commercial strategies and tactics in the field by directing, monitoring, motivating, coaching and managing a team of medical sales representatives. Basic sales skills training (e.g.: SPIN). Monitoring activities and budget control.
• Medical Sales Representative´s responsibilities:
Defining territory potential and key customers in the region. Surveying customer needs. Regular sales calls. Managing seminars. Active participation in scientific conferences (stand, presentation etc.).

III. Translations

• Translations of scientific medical articles and presentations from Czech to English and vice versa.

IV. A full range of services for a medical product (drug) in the Czech Republic

• Registration.
• Submitting an application for maximal price and reimbursement if needed.
• Launching.
• Market promotion.
• Pharmacovigilance.

Inserted on May 30,2010.